เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument > TI-BA II Plus กลับหน้าสินค้า
เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument รุ่น TI-BA II Plus

เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument TI-BA II Plus

รายละเอียดสินค้า

CFA อนุญาตให้นำไปใช้ในการสอบ CFA Exam ได้
TSI อนุญาตให้ใช้ในการสอบ CISA ได้
 • เครื่องคำนวณทางการเงิน
 • การแสดงผล 1 บรรทัด สูงสุด 10 หลัก
 • คำนวณค่า มูลค่าปัจจุบันของเงิน (time-value-of-money) และคำนวณค่าอื่นๆ เช่น เงินรายได้เป็นรายปี, การจำนอง, ระยะเวลาในยืม, ค่าเงินสะสม และอื่นๆ
 • สร้างแบบแผนการหักลบหนี้
 • การวิเคราะห์กระแสเงินสด สำหรับกระแสเงินสดที่ไม่สม่ำเสมอจำนวนมากถึง 24 กระแส พร้อมความถี่ที่ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนมากถึง 4 ตัวเลข คำนวณค่า NPV และ IRR
 • ราคาของพันธบัตรหรือผลที่ได้ “ เมื่อครบอายุ” วิธีคำนวณ 2 วัน (จริง / จริง หรือ 30/360)
 • กำไรสะสมประจำวันพร้อมกับการคำนวณ วัน – ระหว่าง – วันที่
 • การกำหนดการเสื่อมค่าโดยใช้หนึ่งในสี่วิธี คือ SL, SYD, DB และ DB ร่วมกับ SL Cross-Over
 • สถิติหนึ่งและสองตัวแปร ชนิด List-based มีสี่รูปแบบสำหรับค่า Regression คือ เชิงเส้น (Linear), เชิงลอกาลิทึม (Logalithmic), เชิงเอกซ์โพแนนเชียล (Exponential), เชิงกำลัง (Power)
 • การคำนวณจุดคุ้มทุน ความผันแปรดอกเบี้ย, % Delta, ผลกำไรและขาดทุน
 • มีหน่วยความจำ 10 ตัวแปร
 • มีฝาปิดป้องกันการกระแทก พร้อมคู่มืออย่างย่อติดบนฝาปิด
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ใช้แบตเตอรี่ ลิเทียม
 • ขนาด กว้าง 8.2 x ยาว 15.6 x หนา 2.4 เซนติเมตร
ราคาสินค้า
1,600 บาท/เครื่อง
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com